Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále jen PS) vznikají dle potřeb jednotlivých členů Clusteru a zároveň na základě podnětů zpravidla od starostů obcí či Krajů. Po odsouhlasení vzniku PS Řídícím výborem se napříč Clusterem vytvoří tým odborníků, kteří společně definují agendu s kupiny, kterou postupně řeší. Každá PS má vlastního iniciátora, který agendu vede a je zodpovědný za chod skupiny, zároveň konzultuje výstupy s Řídícím výborem prostřednictvím výkonného ředitele či manažera spolku. Z každé PS vznikají zápisy s jednotlivými úkoly. Pokud PS již vyřeší veškerou potřebnou agendu, probíhají dále v návaznosti na odborné diskuze při kulatých stolech , kam jsou zváni zástupci vedení měst (úroveň rady), čelní zástupci z jednotlivých klíčových odborů a externí partneři z řad specialistů na Smart City nebo klíčových partnerů města. Agenda PS je též konzultována se zástupci z Úřadu vlády a s  jednotlivými zástupci Ministerstev. 

CHYTRÉ BUDOVY

Jiří Konečný – Elko EP

V budovách dnes trávíme kolem 90% svého času. ELKO EP proto přichází s návrhem na zřízení pracovní skupiny CSCC zaměřené na chytré budovy. V této oblasti máme rozsáhlé zkušenosti a naše realizace již fungují v desítkách zemí po celém světě. ELKO EP přináší řešení pro rezidence, průmysl, hotely, kancelářské budovy, komerční prostory, a dnes už i chytrá města. Zabýváme se vytápěním, osvětlením, měřením energií, senzorikou, kamerovými systémy, vzduchotechnikou, ovládáním spotřebičů, multimédií, stínícími technologiemi, přístupovými systémy ad. Chtěli bychom společně s ostatními partnery dát dohromady vzorová řešení, která budou pokrývat co nejvíce z problematiky chytrých budov. 

ZDRAVOTNICTVÍ

Michal Kurečka – Institut sociálně zdravotních strategií

Institut sociálních a zdravotních strategií je nezisková organizace zabývající se vývojem koncepcí, strategií, inovací a aplikací nových technologií v oblasti sociální a zdravotní problematiky. Zaměřuje se především na formu pilotních projektů, které budou na základě prokázání jejich účinnosti, implementovány do zdravotnického sytému na celonárodní úrovni. Jedná se o obecné prosazování problematiky eHealth a telemedicíny. Konkrétně se jedná o vývoj dohledového centra pro osoby s Alzheimerovou demencí (a další kognitivní poruchy) s důrazem na kontrolu jejich pohybu (tato problematika se v dalším kroku rozšíří na další seniory, chronicky nemocné i jiné věkové a sociálně vyčleněné skupiny). Dále řeší vznik centrálního bodu pro řízení distribuce zdravotní a sociální péče. Ve výhledu je i elektronickou kontrolu dodržování léčebného dávkování medikace. Odborným garantem by byla paní prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová.

BIG DATA

V současné době jsou Big data důležitým zdrojem informací a podkladem pro pokročilé analýzy a řešení, ať už se jedná například o dopravní vytíženost či predikci parkovací situace ve městě a jiné. V T-Mobile pracují s daty  o pohybu a chování zákazníků i s dalšími zdroji dat v souladu se zákonem na ochranu osobních informací a GDR. V rámci pracovní skupiny by docházelo ke sdílení zkušeností a rozvinutí diskuze o možných využitích řešení na bázi  Big Dat pro oblast Smart City.

ODPADY

Centrum AdMaS, které je součástí Fakulty stavební VUT v Brně, přichází s iniciativou zřízení pracovní skupiny CSCC zaměřené na odpady. Naše centrum se primárně zaměřuje na možnosti recyklace odpadů a jejich využití ve stavebnictví. Jedná se o celé spektrum odpadů, např. popílky, sutě, kaly z čistíren odpadních vod, automobilová skla, polyesterová vlákna atd. Dále řešíme i problémy zabezpečením skládek, zejména ochrana proti průsakům a ochrana a monitoring vod. Chtěli bychom společně s ostatními partnery dát dohromady vzorová řešení pro municipality, která budou pokrývat celou škálu problematiky odpadového hospodářství – ekonomika, logistika, oběhové hospodářství, třídění, recyklace a skládkování atd. Odborným garantem za naši stranu by byl pan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

PLATEBNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

František Jungr – VISA

Hlavní pracovní náplní skupiny jsou tyto oblasti:

1. Veřejná hromadná doprava

– Vzužití EMV technologie a bezkontaktních platebních karet ve veřejné dopravě

– Aplikace dopravních režimů karetních společností – současná pravidla a možnosti pro kalkulaci a úhradu jízdného

– Prezentace již existujících projektů v ČR nebo Evropě a diskuse o jejich využití v dalších městech

– Potřeby měst, obcí a dopravních podniků

2. Individuální doprava

– Využití EMV technologie, bezkontaktních platebních karet nebo mobilních aplikací v oblastech car/bike sharing, parking nebo tankování pohonných hmot v režimu AFD (Automated Fuel Dispensers)

– Potřeby provozovatelů jednotlivých služeb

 

Výstupem pracovní skupiny bude best practice pro jednotlivé oblasti případně návrh základních standardů sjednocujících implementaci EMV technologie pro jednotlivá řešení.

Bezpečnost a Kybernetika

Strategie a měření

Josef Severa

Ernst & Young

Administrativa a Legislativa

Zuzana Nehajová

Ernst & Young

Průmysl 4.0

Jaroslav Žlábek

Toyota

Doprava

Tomáš Janča

SmartPlan