Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále jen PS) vznikají dle potřeb jednotlivých členů Clusteru a zároveň na základě podnětů zpravidla od starostů obcí či Krajů. Po odsouhlasení vzniku PS Řídícím výborem se napříč Clusterem vytvoří tým odborníků, kteří společně definují agendu s kupiny, kterou postupně řeší. Každá PS má vlastního iniciátora, který agendu vede a je zodpovědný za chod skupiny, zároveň konzultuje výstupy s Řídícím výborem prostřednictvím výkonného ředitele či manažera spolku. Z každé PS vznikají zápisy s jednotlivými úkoly. Pokud PS již vyřeší veškerou potřebnou agendu, probíhají dále v návaznosti na odborné diskuze při kulatých stolech , kam jsou zváni zástupci vedení měst (úroveň rady), čelní zástupci z jednotlivých klíčových odborů a externí partneři z řad specialistů na Smart City nebo klíčových partnerů města. Agenda PS je též konzultována se zástupci z Úřadu vlády a s  jednotlivými zástupci Ministerstev. 

CHYTRÉ BUDOVY

Jiří Konečný – Elko EP

V budovách dnes trávíme kolem 90% svého času. ELKO EP proto přichází s návrhem na zřízení pracovní skupiny CSCC zaměřené na chytré budovy. V této oblasti máme rozsáhlé zkušenosti a naše realizace již fungují v desítkách zemí po celém světě. ELKO EP přináší řešení pro rezidence, průmysl, hotely, kancelářské budovy, komerční prostory, a dnes už i chytrá města. Zabýváme se vytápěním, osvětlením, měřením energií, senzorikou, kamerovými systémy, vzduchotechnikou, ovládáním spotřebičů, multimédií, stínícími technologiemi, přístupovými systémy ad. Chtěli bychom společně s ostatními partnery dát dohromady vzorová řešení, která budou pokrývat co nejvíce z problematiky chytrých budov. 

ZDRAVOTNICTVÍ

Michal Kurečka – Institut sociálně zdravotních strategií

Institut sociálních a zdravotních strategií je nezisková organizace zabývající se vývojem koncepcí, strategií, inovací a aplikací nových technologií v oblasti sociální a zdravotní problematiky. Zaměřuje se především na formu pilotních projektů, které budou na základě prokázání jejich účinnosti, implementovány do zdravotnického sytému na celonárodní úrovni. Jedná se o obecné prosazování problematiky eHealth a telemedicíny. Konkrétně se jedná o vývoj dohledového centra pro osoby s Alzheimerovou demencí (a další kognitivní poruchy) s důrazem na kontrolu jejich pohybu (tato problematika se v dalším kroku rozšíří na další seniory, chronicky nemocné i jiné věkové a sociálně vyčleněné skupiny). Dále řeší vznik centrálního bodu pro řízení distribuce zdravotní a sociální péče. Ve výhledu je i elektronickou kontrolu dodržování léčebného dávkování medikace. Odborným garantem by byla paní prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová.

BIG DATA

V současné době jsou Big data důležitým zdrojem informací a podkladem pro pokročilé analýzy a řešení, ať už se jedná například o dopravní vytíženost či predikci parkovací situace ve městě a jiné. V T-Mobile pracují s daty  o pohybu a chování zákazníků i s dalšími zdroji dat v souladu se zákonem na ochranu osobních informací a GDR. V rámci pracovní skupiny by docházelo ke sdílení zkušeností a rozvinutí diskuze o možných využitích řešení na bázi  Big Dat pro oblast Smart City.

ODPADY

Centrum AdMaS, které je součástí Fakulty stavební VUT v Brně, přichází s iniciativou zřízení pracovní skupiny CSCC zaměřené na odpady. Naše centrum se primárně zaměřuje na možnosti recyklace odpadů a jejich využití ve stavebnictví. Jedná se o celé spektrum odpadů, např. popílky, sutě, kaly z čistíren odpadních vod, automobilová skla, polyesterová vlákna atd. Dále řešíme i problémy zabezpečením skládek, zejména ochrana proti průsakům a ochrana a monitoring vod. Chtěli bychom společně s ostatními partnery dát dohromady vzorová řešení pro municipality, která budou pokrývat celou škálu problematiky odpadového hospodářství – ekonomika, logistika, oběhové hospodářství, třídění, recyklace a skládkování atd. Odborným garantem za naši stranu by byl pan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

PLATEBNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

František Jungr – VISA

Hlavní pracovní náplní skupiny jsou tyto oblasti:

1. Veřejná hromadná doprava

– Vzužití EMV technologie a bezkontaktních platebních karet ve veřejné dopravě

– Aplikace dopravních režimů karetních společností – současná pravidla a možnosti pro kalkulaci a úhradu jízdného

– Prezentace již existujících projektů v ČR nebo Evropě a diskuse o jejich využití v dalších městech

– Potřeby měst, obcí a dopravních podniků

2. Individuální doprava

– Využití EMV technologie, bezkontaktních platebních karet nebo mobilních aplikací v oblastech car/bike sharing, parking nebo tankování pohonných hmot v režimu AFD (Automated Fuel Dispensers)

– Potřeby provozovatelů jednotlivých služeb

 

Výstupem pracovní skupiny bude best practice pro jednotlivé oblasti případně návrh základních standardů sjednocujících implementaci EMV technologie pro jednotlivá řešení.

PRŮMYSL 4.0

Jaroslav Žlábek

Toyota MATERIAL HANDLING 

Průmysl 4.0 bude mít zásadní vliv na fungování měst. Již dnes jsou obce ovlivňovány skladbou průmyslu v okolí a v mnoha případech i přímo v městské zástavbě. Pracovní skupina Průmysl 4.0 si klade za cíl v rámci připravené a dále rozvíjené metodiky vysvětlovat a popsat koncept Průmyslu 4.0. Jeho možné vlivy na fungování měst budoucnosti v rámci sociálního prostředí, v rámci infrastruktury a jejího rozvoje a tím pomoci městům reagovat na zásadní trendy v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, nových technologií a jejich možného vlivu na další rozvoj.

Bezpečnost a Kybernetika

Strategie a měření

Josef Severa

Ernst & Young

Administrativa a Legislativa

Zuzana Nehajová

Ernst & Young

Doprava

Tomáš Janča

SmartPlan