Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

 • Čeština
 • English

Členové

Členové

Media

České vysoké učení technické v Praze

Zakládající člen

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým univerzitám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. ČVUT nabízí svým studentům 117 studijních programů a v rámci nich 457 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“.

Media

Česká spořitelna, a.s.

Zakládající člen

Česká spořitelna je moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Mají nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. S počtem klientů, který dosahuje téměř 5 milionů, jsou největší bankou v České republice. Na českém trhu mají také nejdelší tradici, v roce 2015 oslavili 190 let od založení. V soutěži Fincentrum Banka roku již podvanácté v řadě získali ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku a byli také zvoleni Bankou roku 2015. Klienti mají k dispozici nejširší rozsah bankovních služeb v České republice poskytovaných prostřednictvím poboček, bankomatů a platbomatů.

Media

E.ON Česká republika, s.r.o.

Zakládající člen

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působí od roku 1998. Dodávájí elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobují více než 220 000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

E.ON Česká republika, s.r.o. je vedoucí společností pro právnické subjekty – E.ON Distribuce, a.s., E.ON Energie, a.s. a E.ON Servisní, s.r.o. Zodpovídá za strategii celé skupiny.

Media

Energeticko-technický inovační klastr

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy. V roce 2014 byl v důsledku nabytí platnosti nového občanského zákoníku klastr přetransformován na spolek, který na začátku roku 2015 dosáhl počtu 15 členů. Mezi hlavní cíle klastru patří zejména vytvořit dostatečně širokou kvalitní členskou základnu pokrývající maximum logicky navazujících oborů, sdílení výrobního a rozvojového potenciálu mezi svými členy, propagace společných zájmů a realizace společných projektů.

Media

OMEXOM GA Energo s.r.o.

OMEXOM GA Energo patří dlouhodobě mezi lídry v segmentu elektromontáží v České republice. Poskytuje komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden a transformoven. Zajišťuje pohotovostní havarijní službu v rámci distribuční a přenosové soustavy a rovněž městům a obcím při provozu veřejného osvětlení.

Společnost zahájila svou činnost v roce 1993, nyní má 10 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko. V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom propojující 250 obchodních jednotek zabývajících se přenosem, distribucí a transformací elektrické energie ve 40 zemích světa.

Alt Text

SmartPlan s.r.o.

Smart Plan je konzultační společností, která hledá způsoby, jak proměnit ideje ve skutečnost. Spojujeme lidi přinášející nová řešení problémů naší planety při zachování prosperity na bázi moderních technologií. Snažíme se zajistit odborníky pro komplexní řešení projektů, které potřebují strategický přístup. V projektech, které řídíme, spojujeme schopnost zasadit aktivity do širšího kontextu, připravit strategii jak je financovat, zpracovat potřebnou dokumentaci, řídit je dle přední mezinárodní metodiky pro projektové řízení PRINCE 2 a podpořit jejich přínosy komunikací veřejnosti. Zabýváme se čtyřmi základními oblastmi – Smart Cities, čistou dopravou, lidskými zdroji a finančním inženýrstvím. Máme zkušenosti, síť kontaktů, informace a umíme najít kompromis.

Media

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum (SIC) přispívá k vytváření partnerství a projektů v různých oborech ekonomiky Středočekého kraje, jakož i k lákání zahraničních investic vytvářejících nová kvalifikovaná pracovní místa. Další oblastí práce SIC je například vyhledávání nadaných žáků a studentů a jejich podpora ve spolupráci s firmami a školami či zprostředkování působení zahraničních expertů ve firmách, školách a výzkumných týmech v našem kraji. SIC je hlavním koordinátorem přípravy a naplňování Strategie inteligentní specializace / Regionální inovační strategie Středočeského kraje, iniciátorem a koordinátorem tvorby nástrojů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje.

Media

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové (zkratka UHK) je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí východočeského regionu, která vznikla v roce 1992. Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, společenské vědy na Filozofické fakultě, učitelské a umělecké disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě a studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce v Ústavu sociální práce.

Univerzita Hradec Králové, její akademičtí pracovníci a studenti vytvářejí ve městě i kraji příhodné prostředí pro rozvoj společenského a duchovního života a plní roli významného nositele vzdělanosti a kulturních tradic.

Media

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice je moderní a dynamická veřejná vysoká škola, jediná v Pardubickém kraji, rozvíjející více než pětašedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání. Na svých sedmi fakultách nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve sto třiceti oborech, v nichž připravuje svých 7 tisíc studentů a 2 tisíce absolventů ročně pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí. Bohatá vědecká, výzkumná a vývojová činnost v základním výzkumu, inovace a aplikační spolupráce ve vazbě na potřeby praxe jsou realizovány v celé řadě vědních disciplín, od přírodních, technických, přes ekonomické, společenskovědní, až po zdravotnické a umělecko-restaurátorské. Centrum transferu technologií a znalostí propojuje vědecký a vývojový potenciál univerzitních pracovišť s praxí. Týmy erudovaných odborníků poskytují expertní, znalecké, konzultační a servisní služby. Univerzita se zapojuje do odborných klastrů a řady vědeckých a technologických projektů s partnery tuzemskými i zahraničními. Podílí se na vývoji nových materiálů, špičkových technologií a udržitelných procesů a trvale přispívá k rozvoji vzdělanosti a vědeckého poznání ve prospěch znalostní společnosti.

Media

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

VŠB – TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

VŠB – TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. Montánní učiliště bylo v Příbrami zřízeno 23. 1. 1849. Pozdější Vysoká škola báňská byla z Příbrami do Ostravy přestěhována v roce 1945 a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně zaměřovala průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny.

Media

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s (dále jen VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v České republice – tři  stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika).

Hlavním cílem studijního programu B3713 Logistika a N3713 Logistika je připravit odborníka pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu.

Media

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (zkratka VŠTE) je veřejná vysoká škola, která vznikla v roce 2006. Od ostatních VŠ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi. Studijní programy mají v posledním ročníku do osnov zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Spolupráce s vybranými firmami podle studijních oborů je proto rysem celého studia. Škola má nyní uzavřeno téměř tisíc rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá zhruba 900 studentů. V současné době nabízí Bc. a Ing. obory v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavistelství a dopravy a logistiky.

Media

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně patří mezi nejvýznamnější vysoké školy v České republice a dlouhodobě usiluje o excelenci nejen v oblasti vzdělání, ale také ve vědecko-výzkumné sféře. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se VUT v Brně snaží o prohloubení spolupráce s aplikační sférou, včetně té veřejné, kdy i nadále usiluje o vytvoření co nejlep- ších podmínek pro tvůrčí činnost, transfer technologií a růst inovačního potenciálu.

VUT v Brně spatřuje svou budoucnost v kooperaci s dalšími technickými univerzitami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedním z cílů je i nadále udržovat a posilovat postavení této technické univerzity v ČR i v Evropě. VUT je důstojným partnerem předním pracovištím a stále usiluje o zlepšování úrovně vzdělávací činnosti, která propojuje technické obory, ale také obory umělecké a ekonomické, čímž vytváří atraktivní prostředí pro studenty, odborníky a vědecké pracovníky obecně. Důležitým aspektem v tomto snažení jsou akreditované studijní programy, které musí i v budoucnu prokazovat vysokou kvalitu.

Media

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

VÚGTK byl založen v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Od roku 2007 je podle zákona č. 341/2005 Sb. zapsán MŠMT ČR do rejstříku veřejných výzkumných institucí – v.v.i. Jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) byl zřízen 1. ledna 2007 zřizovací listinou ČÚZK č.j. 2700/2006-22 ze dne 13. června 2006.

Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii.

Alt Text

Ing. Jaroslav Žlábek

Čestný člen

Ing. Jaroslav Žlábek vystudoval elektrotechniku a ekonomiku. V čele Schneider Electric stál u zrodu Czech Smart City Cluster a do roku 2017 byl součástí jeho výboru. V současné době hájí barvy Toyota Material Handling a jako čestný člen CSCC řídí pracovní skupinu Energy. O svém stylu v profesionálním prostředí říká: „Sázím na týmovou práci, otevřenost a pevné zásady.“

Media

ICT network news

On-lie magazíny společnosti Averia se staly vyhledávanou komunikační platformou pro řadu klíčových osobností korporátnního segmentu v České republice a na Slovensku. Svým zaměřením oslovují nejen komunity IT specialistů a odborníkům ale i představitelů managementů firem, u nichž není IT primární specializací, ale potřebují mít v této oblasti přehled z hlediska nákladů, využitelnosti a přidané hodnoty jednotlivých řešení. V neposlední řadě tyto magazíny oslovují komunity vendorů, distributorů, resselerů a integrátorů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí dění na trhu ICT. Díky přesné vyhraněnosti a striktní specializaci se nám daří pravidelně komunikovat se 20 000 čtenáři z výše uvedených oblastí. Vysoká profesionalita komunit, dodává nejvyšší kvalitu komunikace jak ze strany přispěvatelů, tak našich čtenářů.

Media

Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy

Původně soukromá Baťova škola práce, Mistrovská škola a Průmyslová škola (1939) byla zřízena zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace v roce 2001.
VOŠ, SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky.

Hlavní činností školy je poskytování vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku. Škola sdružuje vyšší odbornou školu, střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.

Součástí školy je Informační vzdělávací středisko (IVS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce (dle požadavků zaměstnavatelů) další vzdělávání
formou rekvalifikací, kurzů, školení, seminářů a konferencí. IVS zajišťuje dále poradenskou činnost, informační činnost a certifikaci.

Škola připravuje řadu vzdělávacích aktivit v oblasti chytrých řešení v hospodaření s energiemi formou praxe.

Media

Institut sociálně zdravotních strategií

Institut je odborná nezisková společnost, která se zabývá vývojem sociálních a zdravotních koncepcí, strategií a nastavováním systému v kooperaci zdravotnické a sociální problematiky. Chtějí syntetizovat sociální a zdravotní politiku, jako jednu nedělitelnou součást. Formou pilotních projektů ověřují funkčnost strategií a sociálně zdravotních politik a řešení, které po jejich vyhodnocení chtějí zavádět do celkového zdravotního a sociálního systému. Hodlají pomáhat rozvíjet koncepce a strategie, které doposud existují samostatně, koordinovat činnost všech zainteresovaných subjektů a snažit se kumulovat síly a podporovat spolupráci a sdílení nový poznatků, dovedností a zkušeností.

Media

TOP EXPO CZ

HLAVNÍM OBOREM PODNIKÁNÍ společnosti TOP EXPO CZ je pořádání odborných akcí pro ekonomicky významné obory DOPRAVA – ENERGETIKA – STAVEBNICTVÍ – ICT

Pro firmy z těchto oborů pomáháme zajistit zlepšení pozice společnosti na českém, ale i mezinárodním trhu ve spolupráci s rezortními ministerstvy a zastupitelskými úřady, a to formou:

 •  organizace celostátních soutěží a mezinárodních konferencí
 •  účasti na významných světových veletrzích a konferencích
 •  tréninky odborníků pro oblast kongresové a veletržní turistiky
 •  organizace kurzů se specializací na zvýšení výkonnosti firmy
 •  odborné prezentace společností a zprostředkování kontaktů
 •  zpracování odborných bulletinů, studií a posudků

Našimi významnými partnery a klienty jsou Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Svaz dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, METROSTAV, EUROVIA, SUDOP, VIAMONT, ČEZ, OTE, E.ON, PRE, ELTODO, ABB, AŽD, ČD, ST. GOBAIN, SUDOP a další významné společnosti.

TOP EXPO CZ buduje kvalitní tým a spolupracuje s předními odborníky z oblasti tvorby podnikových strategií, marketingu, designu a samozřejmě i výstavnictví, kongresové turistiky a cestovního ruchu.

Hlavní zásady společnosti:

Podnikání vnímáme jako společenskou odpovědnost. Klient je náš partner; preferujeme vždy jeho zájmy.

Media

Klastr Chytrý Plzeňský kraj

Klastr Chytrý Plzeňský kraj je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob usilující o rozvoj konceptu Smart regionu neboli Chytrého regionu v rámci Plzeňského kraje.
Posláním Klastru je přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje propojením veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci.
Mezi hlavní cíle, kterými Klastr usiluje o naplnění svého poslání, je zvýšení bezpečnosti obyvatel, zkvalitnění životního prostředí, zlepšení dopravní situace ve městech a obcích, zvýšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb a další.
Nedílnou součástí tohoto úkolu je podpora vědy a výzkumu v oblastech vztahujících se k těmto cílům, praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, organizace vzdělávání zejména formou pořádání seminářů, přednášek a konferencí, konzultační činnost a příprava odborných stanovisek.

 

 

Media

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú. byl jako nezisková společnost založen roku 2017. Jeho hlavním cílem je elektronizace zdravotnictví, zjednodušení orientace občana v péči o zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti elektronickou cestou, tedy cestou, která zpřístupní občanovi informace o zdravotní péči, prevenci nemocí a podpoře zdraví. Institut zastřešuje celkem devět projektů, z nichž hlavním je kompletní eHealth platforma elektronické zdravotní knížky Zdravel, která představuje vysoce zabezpečený souhrn elektronických zdravotních záznamů (EHR) pacienta přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu. Kromě eHealth se Institut zaměřuje také na personalizovanou medicínu, telemedicínu či optimalizaci dávkování léků.

 

Media

Moravská stavební – INVEST, a.s.

Moravská stavební je moderní a rozvíjející se developerská společnost, která působí na českém trhu již od roku 1998. Na poli středně velkých projektů zaujímají pozici klíčového hráče v Praze i Brně. Dokáží uspokojit nejnáročnější klientelu za přijatelnou cenu. Orientují se na lokality s výbornou dostupností a dopravním spojením do centra města, na klidné oblasti v blízkosti přírody i typicky městské bydlení a též na komerční plochy a kanceláře.

Působí v oblastech developmentu rezidenčních objektů, komerčních ploch a kanceláří, přípravy projektů pro komerční development. Zajišťují veškerá potřebná povolení a přípravu infrastruktury, získávají a scelují pozemky, realizují výstavbu. Jejich klientům nabízí bezplatné finanční poradenství a pomáhají vyřizovat hypoteční úvěry.

Media

„Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) vzniklo z potřeby povzbudit výzkumný, vývojový a inovační potenciál firem a výzkumných organizací v regionu a ze snahy podpořit podnikavost a vznik rychle rostoucích inovativních firem – tzv. startupů.

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., založily v listopadu 2015 společně Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Plnohodnotně funguje ICUK od září 2016 a od roku 2020 působí ve vlastní kanceláři na adrese Velká Hradební 2800/54 v Ústí nad Labem.“

Media

Školní program je software vyvinutý společností Adante s.r.o. a je určený pro mateřské, základní, střední i odborné školy,  gymnázia vč. víceletých –   jedná se o multifunkční vybavení pro školy, žáky i rodiče. 

Přívětivý Školní program přináší pod jedním přihlášením  a s využitím jednoho čipu BEZPEČNOU, ZDRAVOU A TRANSPARENTNÍ ŠKOLU.
                                          
 ŠKOLNÍ PROGRAM   je již 10 let na českém trhu a
 • umožňuje formou elektronické docházky přehled o pohybu žáků či studentů
 • omezuje pohyb nepovolaných osob a zvyšuje tím bezpečnost ve školách všech stupňů
 • Školní on-line pokladna eviduje veškeré platby rodičů škole / kina, divadla, kurzy, výlety, školní pomůcky /, umožňuje propojení s Bakaláři, Školou OnLine a  iSkolou
 • rodiče mají přehled o docházce dětí či studentů a stravovacím systému školy
 • základním školám dodávají šatní skříňky s mnohaletou zárukou (otevírání i na čipy)
 • zavádí Identifikační odbavovací systém, který je určen Školním družinám (zajišťuje bezpečnost při vyzvedávání dětí a řeší administrativu docházkového deníku).
Media

Slezská univerzita v Opavě (SU) patří mezi mladší a menší veřejné vysoké školy. Byla zřízena Zákonem České národní rady z 9. července 1991 ze dvou fakult, které vznikly po listopadu 1989 jako součást Masarykovy univerzity v Brně. V současné době má SU tři fakulty (Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Fakultu veřejných politik v Opavě a Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné) a jeden vysokoškolský ústav (Matematický ústav v Opavě) a studuje na ní necelých 5 000 studentů. Jejím cílem je zajistit kvalitní vzdělání studentů v přírodovědných, společensko-vědních, ekonomických, pedagogických a uměleckých studijních programech ve všech stupních vysokoškolského studia. Nedílnou součástí aktivit SU a zároveň možností pro seberealizaci a profesní růst zaměstnanců i studentů je bohatá vědecká, výzkumná, umělecká a další tvůrčí činnost, realizovaná jak na regionální a národní úrovni, tak i na úrovni celosvětové. Své studenty inspirujeme k růstu a rozvíjíme jejich přirozenou kreativitu. Naším hnacím motorem je jejich úspěšná budoucnost. Jsme hrdí na svoje studenty a absolventy a také je umíme ocenit celou řadou podpůrných stipendií. Už během studia se mohou posluchači zapojit do reálných vědeckých projektů nebo získat praxi, která jim ulehčí začátky v budoucím pracovním životě.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association a intenzivně spolupracuje s řadou renomovaných vysokých škol i dalších institucí v zahraničí.

Media

Asociace provozovatelů mobilních sítí působí na českém trhu od roku 2003.

Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s.

Témata, ke kterým se APMS za český telekomunikační trh vyjadřuje, zahrnují zejména

 • Společná stanoviska odvětví k otázkám, které souvisí s podmínkami rozvoje a fungování veřejných mobilních sítí v České republice
 • Otázky spojené s technickými, bezpečnostními, etickými a dalšími standardy používanými  na českém trhu mobilních komunikací
 • Souhrnná statistická data o českém mobilním trhu
Media

TELMO a.s.

Společnost TELMO a.s. provádí projektování a instalace bezpečnostních a informačních systémů
v uvedených komoditách včetně následné servisní podpory.

V současné době do spektra jejich služeb patří: Systémová integrace bezpečnostních systémů, dodávky technologických celků, výstavba datových sítí a datových a dohledových center, výstavba a správa městských kamerových systémů, poplachové zabezpečovací systémy, realizace systémů řízeného přístupu osob a vozidel, biometrie, systémy pro ozvučení, měření a regulaci, poplachové a protipovodňové varovné systémy.

Snaha se neustále zlepšovat vedla roku 2000 k zavedení systém řízení jakosti ISO 9001 a od roku 2002 jsou vlastníkem certifikátu NBÚ. Telmo je také jednou z vybraných firem uvedených v centrální databázi Ministerstva obrany s možností poskytování služeb pro Armádu České republiky.

Media

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských, doktorských i MBA studijních programů. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Na VŠE studuje v současné době více než 13 tisíc studentů. VŠE nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině.

Media

Západočeská univerzita v Plzni

Historie Západočeské univerzity se píše od roku 1949, kdy vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni na základě potřeb a požadavků průmyslových podniků. Od samého počátku bylo na tehdejší vysoké škole vyučováno pedagogy i odborníky z průmyslových podniků. V roce 1991 došlo sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické s Fakultou pedagogickou ke vzniku nynější Západočeské univerzity, která se postupem času vyvinula v multioborovou vysokou školu s přesahem do techniky, zdravotnictví, uměleckých i humanitních oborů. Západočeská univerzita má v současné době 9 fakult, 4 excelentní výzkumná centra a 2 ústavy. Klade velký důraz na motivaci studentů i pedagogů ke spolupráci s partnerskými institucemi i podniky v Čechách i zahraničí. Nedílnou součástí spolupráce Západočeské univerzity je spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Výzkumné týmy spolupracují s vědeckými institucemi a průmyslovými podniky v tuzemsku i zahraničí a řeší projekty základního a aplikovaného výzkumu v oblastech perspektivních materiálů a technologií pro průmyslu, dopravu, lékařství i veřejný sektor. Své neodmyslitelné místo má na ZČU i výzkum v humanitních, přírodních a společenské-vědních oblastech, který společně s výzkumem v technických oborech přispívá k udržitelnému rozvoji celé společnosti a dělá z naší univerzity všeobecnou kolébku vzdělání a tvůrčí činnosti v pravém slova smyslu.

Media

PREMIO INVEST

Je společností s dlouholetou tradicí poskytující komplexní facility management. Původně vznikla jako úklidová společnost s malým počtem zaměstnanců a působností pouze na území Hlavního města Prahy. Postupem času se rozšířila do všech koutů České republiky, rozvíjela své znalosti, dovednosti a rozšiřovala tým o specialisty a odborníky. V současné době zaměstnává kolem 350 zaměstnanců, kteří procházejí důkladným školením v oboru své činnosti. Drží krok s moderní dobou,
sledují novinky na trhu a ke své práci využívají nejmodernější technologie a postupy.

Media

ASOCIACE podnikatelů v geomatice 

Asociace podnikatelů v geomatice je nepolitické profesní uskupení podnikatelů působících v oboru geomatiky, geoinformatiky a pozemkových úprav. Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Geoinformatika zahrnuje tvorbu bází prostorových dat, geografických informačních systémů a informační modelování staveb (BIM).

APG vznikla v roce 2018, svou činností navazuje na předchozí dlouholeté aktivity České komory zeměměřičů a sdružuje podnikatele, kterým není budoucnost geomatiky lhostejná. Jejím posláním je o tento obor pečovat, nadále jej rozvíjet a prosadit mezi ostatními respektovanými obory.

APG je pro své členy spolehlivým partnerem, který aktivně hájí jejich zájmy na jednáních se zákonodárnými subjekty a dalšími institucemi ovlivňujícími hospodářský a ekonomický život v zemi.

Media

Agdata 

V rámci digitalizace měst a obcí poskytují samosprávám digitální platformu, která obsahuje monitoring kvality ovzduší, meteorologických podmínek, telematiku a jiné. V rámci systému služby na sebe mohou navazovat a usnadňují a automatizují určité procesy při správě města, informují a varují občany, poskytují data a mnoho dalšího. Jsou výjimečné tím, že uživatel má okamžitý přístup k měřeným hodnotám přes web nebo aplikaci a při překročení kritických hodnot může být okamžitě upozorněn zprávou. S pomocí widget a API je možné tyto hodnoty sdílet na webových stránkách, chytrých tabulích a obrazovkách. Všechna měření se archivují a uživatel dostává přehledné a srozumitelné data. Meteostanice mohou doplňovat protipovodňové systémy a upozorňovat na vysoké srážky a jiné hodnoty, jsou schopné posílat údržbářské stroje včas na místo a ve spojení s telematikou tento proces může být plně digitalizovaný. Uživatel bude mít přehled o jejich pohybu, může je lépe koordinovat, generovat knihy jízd apod.

Media

Ostravská univerzita byla založena 28. září 1991. Je institucí, která je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vzdělanosti a svou roli spatřuje převážně v rozvíjení humanitních, lékařských, přírodovědných a uměleckých oborů v regionu spojovaném zejména s průmyslem. Hlavním posláním univerzity je poskytování profesionálních služeb ve vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu a podpora nových nápadů a inovací. V současné době tvoří Ostravskou univerzitu 6 fakult (Fakulta umění, Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) a dva vědecké ústavy. Prvním je Centrum excelence IT4Innovations – divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, který se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod a dalších oborů patřících do soft computing. Druhým pak Evropský výzkumný institut sociální práce, který řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Ostravská univerzita má zhruba 1200 zaměstnanců. Převážnou většinu tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci. Ostravská univerzita je hlavním předkladatelem projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), který získal podporu MŠMT.

Více informací naleznete na www.osu.cz a https://smart-x.cz/

Media

MORAM CZ, s.r.o. je přední dodavatel strojů a zařízení pro telekomunikační a elektrifikační práce, náhradních dílů pro stroje a zařízení, infrazářičů pro opravy asfaltových povrchů a likvidaci plevele, výrobků a řešení pro obce, města, školy a volnočasové aktivity. Je leaderem exportní Aliance výrobců prvků pro Smart City.

Dodává sériové výrobky pro energetiku – především kabelové vleky a převíjecí zařízení, stroje a zařízení dle individuálního přání klienta. Vyrábí infrazářiče s vlastní technologií INFRASET® pro opravy asfaltových povrchů a technologii INFRAWEED® pro optimální likvidaci plevele.

Je nositelem inovativního outdoorového výrobního programu pro oddychové a výukové aktivity – moderní venkovní učebny Archimedes, cyklistické eBike Spoty, edukativní altány Vin4m a další. Propojuje členy aliance s municipalitami s důrazem na poskytování řešení, zajišťující udržitelnost a inovativní rozvoj.