Welcome to the Czech Smart City Cluster

  • Čeština
  • English

Working groups

Pracovní skupiny (dále jen PS) vznikají dle potřeb jednotlivých členů Clusteru a zároveň na základě podnětů zpravidla od starostů obcí či Krajů. Po odsouhlasení vzniku PS Řídícím výborem se napříč Clusterem vytvoří tým odborníků, kteří společně definují agendu s kupiny, kterou postupně řeší. Každá PS má vlastního iniciátora, který agendu vede a je zodpovědný za chod skupiny, zároveň konzultuje výstupy s Řídícím výborem prostřednictvím výkonného ředitele či manažera spolku. Z každé PS vznikají zápisy s jednotlivými úkoly. Pokud PS již vyřeší veškerou potřebnou agendu, probíhají dále v návaznosti na odborné diskuze při kulatých stolech , kam jsou zváni zástupci vedení měst (úroveň rady), čelní zástupci z jednotlivých klíčových odborů a externí partneři z řad specialistů na Smart City nebo klíčových partnerů města. Agenda PS je též konzultována se zástupci z Úřadu vlády a s  jednotlivými zástupci Ministerstev. 

ZDRAVOTNICTVÍ

Michal Kurečka – Institut sociálně zdravotních strategií

Institut sociálních a zdravotních strategií je nezisková organizace zabývající se vývojem koncepcí, strategií, inovací a aplikací nových technologií v oblasti sociální a zdravotní problematiky. Zaměřuje se především na formu pilotních projektů, které budou na základě prokázání jejich účinnosti, implementovány do zdravotnického sytému na celonárodní úrovni. Jedná se o obecné prosazování problematiky eHealth a telemedicíny. Konkrétně se jedná o vývoj dohledového centra pro osoby s Alzheimerovou demencí (a další kognitivní poruchy) s důrazem na kontrolu jejich pohybu (tato problematika se v dalším kroku rozšíří na další seniory, chronicky nemocné i jiné věkové a sociálně vyčleněné skupiny). Dále řeší vznik centrálního bodu pro řízení distribuce zdravotní a sociální péče. Ve výhledu je i elektronickou kontrolu dodržování léčebného dávkování medikace. Odborným garantem by byla paní prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová.

DOPRAVA

Tomáš Janča – SmartPlan

Doprava je historicky jedním ze základních městotvorných činitelů a jedním z pilířů rozvoje civilizací a společnosti. V posledních letech si však společnost začala uvědomovat také nepříznivé dopady neustále rostoucí dopravy, jejíž rozpínání zdánlivě nemá konce. Znečištění životního prostředí, ztráty času a financí způsobené dopravními kongescemi, újmy na zdraví, ztráty na životech a obecně problémy s bezpečností a mnohé další. Má-li nám doprava i nadále býti ku prospěchu, musíme zajistit, aby se její negativa minimalizovala a postupně úplně odstranila. Czech Smart City Cluster v tomto ohledu vytvořil pracovní skupinu Doprava, jejímž posláním je shromažďovat podstatné informace a záměry a vhodně je směřovat na klíčové aktéry (města a municipality). Jme tu od toho, abychom vedení měst ukázali správné příklady z praxe, které již fungují, abychom ukázali, že lze věci dělat správně a efektivně. Jsme tu od toho, abychom v české společnosti upevnili některé zahraniční koncepty, které se pevně opírají o skutečné celospolečenské přínosy.

FINANCOVÁNÍ


Náplní pracovní skupiny financování je podpora měst, obcí a krajů ze strany členů Clusteru při hledání nejvhodnější struktury financování a odborná podpora při vlastní realizaci projektu či investice. Zároveň se snažíme monitorovat dotační tituly, kterými by bylo možné pokrýt jednotlivé projekty.
V rámci pracovní skupiny financování naleznou zástupci měst, obcí a krajů podporu i při využití platebních řešení v hromadné dopravě, ve veřejném parkování a v dalších oblastech.

ODPADY

Centrum AdMaS, které je součástí Fakulty stavební VUT v Brně, přichází s iniciativou zřízení pracovní skupiny CSCC zaměřené na odpady. Naše centrum se primárně zaměřuje na možnosti recyklace odpadů a jejich využití ve stavebnictví. Jedná se o celé spektrum odpadů, např. popílky, sutě, kaly z čistíren odpadních vod, automobilová skla, polyesterová vlákna atd. Dále řešíme i problémy zabezpečením skládek, zejména ochrana proti průsakům a ochrana a monitoring vod. Chtěli bychom společně s ostatními partnery dát dohromady vzorová řešení pro municipality, která budou pokrývat celou škálu problematiky odpadového hospodářství – ekonomika, logistika, oběhové hospodářství, třídění, recyklace a skládkování atd. Odborným garantem za naši stranu by byl pan prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

CHYTRÉ BUDOVY

Aktuálně se skupina bude zaměřovat na inteligentní řízení budov a to hlavně z pohledu úspor a chytrého ovládání.

INDEX CHYTROSTI

Andrea Cirlicová

Ernst & Young