Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

 • Čeština
 • English

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ A DATOVÁ PLATFORMA KONCEPTU SMART

JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ A DATOVÁ PLATFORMA KONCEPTU SMART

Alt Text

Popis projektu:

Projekt je rozdělen do tří hlavních pilířů (P-01, P-02 a P-03), které se skládají z jednotlivých klíčových aktivit (KA), a řízení projektu (WP-M).

Popis aktivit, cílových skupin, indikátorů a nákladů je uveden v popisu jednotlivých Pilířů. Z hlediska měřitelnosti výstupů byly využity indikátory specifikované ve výzvě.

Základní schéma projektových aktivit:

Pilíř 1 (P-01): Jednotná informační a metodická platforma

 

Zdůvodnění realizace

Vytvoření jednotné informační a metodické platformy je klíčové k zajištění aktivit, jejichž cílem je zlepšení dostupnosti informací, které přispívají k implementaci Strategie Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a podpoří realizaci SMART řešení. Informace a metodická podpora pro všechny partnery na jednom místě usnadní roli MMR v prosazování SMART řešení v oblasti udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů a zlepšení kvality života – wellbeing – jejich obyvatel.

KA1: Kvalitativní sběr informací od představitelů municipalit a regionů, pracovníků odpovědných za rozvoj obce, města či regionu, manažerů v oblasti SMART řešení

 • Cílem kvalitativního průzkumu, který bude kombinací cíleného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů, bude sběr informací – zpětné vazby – o znalosti existujících metodik, chápání pojmů SMART Village, City či Region, pochopení principů konceptu SMART, dostupnosti informací nutných k implementaci konceptu SMART a realizaci SMART řešení. Zjišťována bude aktuální situace v oblasti lidského kapitálu nutného pro rozvoj SMART řešení, identifikace potřeb a bariér tak, aby byly vhodným způsobem nastaveny funkce informační a metodické platformy. 
 • Cílem je doplnit na individuální bázi chybějící informace, které doposud nebyly cíleně zjišťovány v rámci jiných realizovaných projektů (např. projektu “Strategický rámec SMO v oblasti Smart Cities” realizovaného SMOČR (OPZ, ukončeno 2020) nebo projektu “Analýza aktuální́ úrovně̌ zapojení ČR do konceptu Smart City a Smart Region v souvislosti s novými trendy, včetně̌ návrhů opatření” zpracovaného pro Vládu ČR (Program TAČR Beta2, ukončeno 2018).

KA2: Metodická a odborná podpora pracovní skupiny pro Smart Cities MMR

 • Cílem je metodická a odborná podpora pracovní skupiny pro Smart Cities MMR, a to jak z pohledu přenosu informací, včetně příkladů dobré praxe z České republiky i ze zahraničí, tak podpora navazování kontaktů s odborníky z členské základny CSCC a propojování s dalšími experty dle modelu Quadruple helix, včetně SMART manažerů a pracovníků v oblasti regionálního rozvoje na úrovni obcí, měst i regionů, kteří se zabývají implementací konceptu SMART či realizací SMART řešeními. Součástí této aktivity bude také přenos informací z oblasti možného financování SMART řešení. 

KA3: Spolupráce při přípravě a realizaci implementačního plánu

 • Spolupráce při přípravě a realizaci implementačního plánu Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony bude zahrnovat jak podíl na samotné tvorbě obsahu, tak na koordinaci aktivit při tvorbě dokumentu. Spočívat bude zejména ve sběru příkladů dobré praxe, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména představitelé obcí, měst a regionů, vedoucí úředníci a úředníci obcí měst a regionů (zvláště ti, kteří působí v oblasti SMART či regionálního rozvoje), příslušné odbory MMR a členové pracovní skupiny Smart Cities MMR a další partneři, včetně relevantních orgánů státní správy.

Pilíř 2 (P-02): Platforma SMART strategických dokumentů

 

Zdůvodnění realizace

Platforma umožní soustředění a správu relevantních dokumentů, které doposud vznikly či jsou připravovány, a to na všech úrovních – od národní, před regionální, až po úroveň obcí či měst, a to ve vazbě na koncept SMART. WEBSYSTÉM, který jsme v rámci našich interních aktivit pilotně vyvinuli, umožní datové vytěžování těchto strategií za účelem zlepšení policy-making procesů všem partnerům dle modelu Quadruple helix, včetně pracovní skupiny pro Smart Cities MMR.

KA4: Praktické využití WEBSYSTÉMU, jeho rozšíření a přizpůsobení potřebám všech partnerů

Vznikne jednotná webová platforma s informačními zdroji a relevantními dokumenty z oblasti SMART, která umožní na jednom místě poskytnout všem partnerům:

 • soubory strategických a legislativních dokumentů, metodiky, informace o dotačních příležitostech a informace o trendech v dané oblasti (včetně technologických trendů), instruktážní videa a odkazy na další informační zdroje, 
 • možnost celorepublikově on-line zpracovávat SMART projektové záměry dle jednotné metodiky v závislosti na specifikovaných prioritách mezinárodních i národních strategií, dotačních programů, regionálních strategií apod. Cílem je optimalizovat jednotný parametrizovaný systém dat, který usnadní přípravu SMART strategií, pracovní skupině pro Smart Cities MMR poskytne informace o trendech, celorepublikový přehled SMART záměrů, objemy investic v časové ose a technologické potřeby a cíle municipalit či regionů připravujících SMART strategie. MMR zároveň dostane silný on-line nástroj (datové vytěžování) k optimalizaci plánování dotačních výzev, prognóz trendů vývoje a zpětnou vazbu. Systém nabídne “jednotné datové rozhraní”, které poskytuje Exporty, Analýzy, Statistiky, Trendy a je připraven na napojení na IT systémy MMR (www.databaze-strategie.cz). 
 • jednotné on-line místo k evidenci SMART strategií obcí, měst a regionů, včetně evidence národních i mezinárodních příkladů dobré praxe.

KA5: Soustředění a správa relevantních dokumentů

 • Tato aktivita bude zahrnovat kontinuální sběr relevantních dokumentů a jejich vkládání do systému. Osloveni budou také všichni partneři a tvůrci strategických dokumentů, aby se aktivně zapojili a vložili své strategie do systému. Unikátní je možnost vkládání záměrů – fiší. Nedílnou součástí je nastavení a správa celého systému. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména představitelé obcí, měst a regionů, vedoucí úředníci a úředníci obcí měst a regionů (zvláště ti, kteří působí v oblasti SMART či regionálního rozvoje), příslušné odbory MMR a členové pracovní skupiny Smart Cities MMR a další partneři, včetně relevantních orgánů státní správy.

Pilíř 3 (P-03): Mediální a edukační platforma

 

Zdůvodnění realizace

Třetí pilíř je zaměřen na osvětu v oblasti konceptu SMART, zejména s ohledem na implementaci Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a realizaci SMART řešení, včetně jejich financování. Součástí edukačních aktivit bude také poučení partnerů, jak zacházet s WEBSYSTÉMEM a jak pracovat s informačními zdroji.

KA6: Vzdělávací semináře určené pro všechny partnery dle modelu Quadruple helix

 • V případě, že nebude možné uspořádat semináře běžnou formou, budou realizovány výhradně on-line. Semináře budou přednostně zaměřeny na potřeby obcí, měst a regionů k podpoře udržitelného rozvoje.
 • Cílem bude usnadnit implementaci Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a realizaci SMART řešení, včetně jejich financování.
 • Součástí seminářů bude teoretická část věnující se globálním trendům, návaznosti na evropské (zejména s ohledem na změny klimatu a wellbeing) a národní strategické dokumenty (zejména s ohledem na digitalizaci a udržitelný regionální rozvoj) a příkladům dobré praxe, a to jak v oblasti tvorby SMART strategií, tak SMART řešení.
 • Pozornost bude věnována také “měkkým” nástrojům, horizontálnímu a vertikálnímu propojování jednotlivých partnerů a instrukcím, jak pracovat s WEBSYSTÉMEM a dostupnými informačními zdroji.

KA7: PR aktivity v oblasti propagace SMART řešení

 • K propagaci konceptu SMART budou využity webové stránky CSCC, MMR, případně dalších partnerů (např. členů CSCC), dojde k posilování značky – brandu měst, které mají SMART strategie či jsou úspěšnými realizátory SMART řešení.
 • SMART řešení budou propagována také prostřednictvím sociálních sítí (Twitter, Facebook), v samotném WEBSYSTÉMU a prostřednictvím videí.
 • Výstupy projektu budou diseminovaná všem relevantním partnerům, a to i v zahraničí, díky čemuž dojde k šíření dobrého jména CSCC a MMR.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zejména představitelé obcí, měst a regionů, vedoucí úředníci a úředníci obcí měst a regionů (zvláště ti, kteří působí v oblasti SMART či regionálního rozvoje) a další partneři, včetně relevantních orgánů státní správy.

Projekt “JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ A DATOVÁ PLATFORMA KONCEPTU SMART” je financován z výzvy č. 1/2021/NNO Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí.

Prezentace

Video

Dokumenty

Media
Media
Media

Video spoty

Co znamená SMART řešení v jednotlivých odvětví? Představí jej Rut Bízková a Miroslav Svítek v následujících spotech.

Jak poznáme, že jsou řešení SMART?
Postupujte podle těchto principů a podporujte tak koncept společného řešení.

Jak je zapotřebí vnímat energetiku z nového pohledu? Co je to komunitní energetika a jak pracovat a propojovat – ve spotu se dozvíte proč.

Proč je třeba, aby  město, které chce být SMART, mělo někoho, kdo by  se této role někdo aktivně zhostil?

Taky bojujete s otázkou “Co berete za léky” a “Kdy jste měl jakoukoliv operaci či jiný zákrok”? Co je v této oblasti SMART?

Poslechněte si, proč snižovat počet startů vašeho vozu. Přemýšlejme nad tím, jak my sami můžeme přispět ke zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme my a naše děti.

A co třeba začít tím – dopít sklenici vody, nebo nevylít  zbytek  vody z láhve a potěšit tak své domácí květiny? Stačí začít  malými kroky, souhlasíte?