Welcome to the Czech Smart City Cluster

  • Čeština
  • English

Smart Region South Bohemia

Portfolio Image

Project Description

Cílem projektu Smart Region je rozvoj konceptu Smart City v Jihočeském kraji. Snaží se o vytvoření strategického konsorcia klíčových partnerů, analýzu klíčových oblastí regionu pro rozvoj Smart City a vytvoření koncepčního a technologického, prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů, formovaných na základě společné strategie a v synergii všech zapojených členů clusteru a partnerů.

Význam spolupráce Jihočeského kraje na konceptu Smart City

Vzájemná spolupráce na rozvoji technologií v oblasti Smart City může být klíčová pro vytvoření konceptu, který bude možné replikovat v dalších městech regionu a který bude možné koncepčně uchopit.

• Odlišení kraje a obsazení nově vznikajícího a perspektivního trhu,

• upevnění udržitelnosti měst a zlepšení městských infrastruktur a služeb,

• posílení spolupráce s vysokými školami, rozvoj inovace a R&D,

• podpora technického vzdělávání,

• možnost kofinancování pilotních projektů z EU zdrojů,

• podpora podnikání a inovace SMB společností v regionu,

• využití nově vzniklého trhu pro rozvoj krajských a městských aplikací,

• socializace služeb kraje,

• možnost dynamického rozvoje nových IoT produktů v regionu,

Chytrá řešení pro region

Důležitou součástí projektu je rozvoj spolupráce všech zainteresovaných subjektů, především veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a nevládních neziskových organizací, a v neposlední řadě zabezpečení vícezdrojového financování jednotlivých aktivit.

Předpokládaný rozsah projektu

Fáze 1 – Analýza, vytvoření zásobníku pilotních projektů

• Vnitřní organizace projektového týmu,

• sběr, analýza a zpracování dat pro projektovou skupinu,

• analýza aktuálního stavu prostředí Jihočeského kraje v oblasti Smart City,

• rozvoj vztahů s partnery v EU s cílem transferu know-how (z oblasti technologické, ekonomické i popularizační i směrem k občanům) a zapojení do evropských Smart City iniciativ a projektů,

• rozvoj spolupráce projektového týmu a technických týmů na straně zapojených měst,

• rozvoj vztahů s partnery ve státní správě, nastavení individuální podpory konkrétních krajských záměrů (MMR, MŽP, MPO),

• příprava zásobníku pilotních projektů pro nasazení vybraných řešení na úrovni kraje a vybraných měst.

Fáze 2  – Práce se zásobníkem projektů

• Návrh finančních modelů realizace projektů. Důraz by měl být kladen na projekty, které budou moci být financovány z komunálních zdrojů, tedy zapojenými městy. Na to bude kladen důraz už v první fázi, kde by měly mít prioritu projekty, vycházející z reálných potřeb kraje a zapojených měst,

• analýza národních a evropských zdrojů v novém programovacím období a příprava projektů do výzev,

• rozvoj spolupráce s evropskými partnery, zapojení do vybraných evropských iniciativ, příprava vlastních EU projektů.

Fáze 3 – Podpora realizace, popularizace

• Aktivní podpora realizace projektů, které mají zajištěné financování z fáze 2,

• vyhodnocení výstupů z pilotních projektů a jejich využití v dalších projektech, nebo transfer zkušeností do dalších měst regionu,

• komunikace s městy v regionu, návrhy spolupráce a využití case studies.

Project Details